משלוחים מעל 299₪ חינם, אספקה בין 2-4 ימי עסקים. ייתכנו עיכובים עקב המלחמה

babyzone

It's a NewBorn Baby Kids World

תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש ותקנון האתר בייבי זון

תוכן עניינים

1. תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר “בייביזון” שבבעלותה ובניהולה של השותפות “בייביזון”. מספר שותפות 558418687 . (להלן:”האתר” ו/או “בייביזון” ו/או “Babyzone” ו/או babyzon ) האתר מהווה פלטפורמה פתוחה, נוחה ומקוונת להזמנת מוצרים לתינוקות. אנו משתדלים להעביר לגולשים את חווית הגלישה האופטימלית ע”י צילום מקצועי של המוצרים. המידע המועבר מתעדכן מעת לעת. עם זאת, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו עשויים לחול שינויים. כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם”) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעות האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר. אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשירותים המוצעים בו. בייביזון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בייביזון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, בכפוף לכל דין. הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הינו הנוסח המחייב. בייביזון עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות, בתום לב ובייביזון לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, בייביזון לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. בייביזון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, בייביזון תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישת משתמש אשר, ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה, ו/או ברישומים האלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.

2. המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את בייביזון, ובכל מקרה בייביזון לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי בייביזון תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר ובייביזון. בייביזון אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח. בייביזון משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: “המחירים”). עם זאת, המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, בייביזון לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור. בייביזון רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה. בייביזון רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בייביזון תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

3. תהליך הזמנת המוצרים באתר

לאחר ביצוע ההזמנה, ההזמנה תטופל. המוצרים שהוזמנו יארזו וישלחו לכתובת אותה ציין הרוכש במסגרת תהליך הרכישה באתר. מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ לקרוא אותם בעיון רב. 1. הגדרות 1.1 “האתר” – אתר האינטרנט: www.babyzon.co.il עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם. 1.2 “הרוכשים”, “הקונים”, “הרוכש”, “הקונה” – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם ו/או המשתמש באתר. 1.3 “המוצרים”, “ההזמנות”, – ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר. 2. הגבלת אחריות האתר 2.1 לאחר מתן אישור להזמנת המוצרים, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “אישור הרכישה”). 2.2 להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את הזמנת המוצרים על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שהמזמין אינו עומד בתנאים וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר. 2.3 במועד ההזמנה אנו מציגים בפני המזמין פרטים כלליים אודות המוצרים ככל הידוע לנו. 2.4 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, לרבות לאתרי סרטונים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים. 2.5 האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת. 2.6 התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, אם כי מסיבות שאינן בשליטת בייביזון, יכול להיווצר פער בין התמונות למוצרים מסיבות שונות לרבות הבדלים בממשק הצפייה (מחשב, סלולרי, טאבלט וכדומה). 3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא בייביזון רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט הנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. בייביזון נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. האתר אינו מתחייב שהשירותים והמידע בשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את בייביזון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הנהלת האתר ובייביזון ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 5. רכישת מוצרים באתר ,תשלום וביטול עיסקה 5.1 המזמין ימלא פרטי כרטיס אשראי וכתובת משלוח ויאשר את הזמנתו. 5.2 המזמין יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה על ידי המזמין בעת הזמנת המוצרים או בעת ההרשמה לאתר, המאשר את בקשת ההזמנה ואת פרטיה (להלן: “אישור ההזמנה”). על המזמין לוודא כי הוזנה כתובת נכונה. 5.3 יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו: 5.3.1 לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין; 5.3.2 בכל מקרה בו לא נותר מלאי פנוי להזמנה; 5.3.3 בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר; 5.3.4 בכל מקרה בו קיים חשש סביר, כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש. 5.3.5 הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 5.3.6 עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי. 6. ביטול עסקה על ידי המשתמש באתר 6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בכתב בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) לרבות התקנות מכוחו. 6.2 לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבינהם. 6.3 על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא רשאי לבטל את העסקה באתר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בייביזון ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בייביזון תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 6.4 . בהתאם לחוק, הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: 6.4.1 בטלפון – אל מחלקת שירות הלקוחות של בייביזון בטלפון 072-394-3374 בין השעות 08:30 – 15:30 . 6.4.2 במשלוח וואטסאפ לטלפון 072-394-3374 בין השעות 08:30 – 15:30 . פניות לאחר שעה זו יענו ביום העסקים הבא. 4.3 6. דואר רשום לכתובת רח’ שאול המלך 67/9 מרכז עגול , בית שאן. 4.4 6. דרך עמוד צור קשר >> bzbabyzone@gmail.com 4.5 6. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון, יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה. 7. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה. 7.1 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר בייביזון בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם וככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש. 7.2 כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. 7.3 ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר) יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק. 7.4 אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של בייביזון לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 7.5 הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: 7.5.1 מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה 7.5.2 מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול. 7.5.3 מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים ,בובות, בקבוקים ,אביזרי האכלה , נשכנים וכיוצ”ב) – לא ניתן להחזיר . 7.5.4 לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות. 7.6 בכל מקרה לא תישא בייביזון באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. 7.7 בייביזון אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים. 7.8 המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לבייביזון אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר. 7.9 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע או הפרה אחרת של תנאי החוזה (להלן: “אי התאמה”) תחזיר בייביזון, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל בייביזון על חשבונה כמפורט להלן : 7.9.1 המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית. 7.9.2 לבייביזון תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר. 7.9.3 בכל מקרה, בייביזון תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה). 7.9.4 מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, מוצר שני ב-50% וקופונים למינהם ( יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים)), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה. 7.9.5 בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של בייביזון באחד הערוצים המפורטים בסעיף 4. 8 . ביטול עסקה על ידי בייביזון או האתר בייביזון תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים מסויימים, כגון: 8.1 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר; 8.2 אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה; 8.3 אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי בייביזון ו/או האתר; 8.4 אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל; 8.5 כאשר הלקוח חב חוב כספי לאתר ו/או לבייביזון וכבר חלף המועד לתשלומו; 8.6 במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר; ו/או אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר; 8.7 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר; 8.8 אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו; 8.9 אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים. 8.10 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה; 8.11 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; 8.12 כאשר קיים חשש, מצד האתר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 8.13 מבלי לגרוע מאמור לעיל, בייביזון תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 8.14 הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ובייביזון תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בייביזון בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

4. אחריות

1. מוצרים המוצעים לרכישה באתר בייביזון ואשר ברגיל ניתנת לגביהם אחריות, מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: בעל האחריות). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות. 2. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר בייביזון חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג. 3. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש. 4. בייביזון אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

5. אספקה והובלת המוצרים

בייביזון תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי. בייביזון תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו . אספקת מוצרים לבית המשתמש/מען אחר שמסר. משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח”). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין. בייביזון תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. ולכל מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: “חברת השילוח”), לפי בחירת החברה ושיקול דעתה ויכול שזהות שהחברה המשלחת תשתנה מעת לעת. בייביזון תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך5 ימי עסקים לכל היותר. מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת/תקופות מבצעים, חגים וכיוצא בזה, זמן האספקה עשוי להתארך ולארוך 14 ימי עסקים. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. בייביזון אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שבעה ימי עסקים עקב ספירות מלאי או ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות בייביזון ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד בייביזון בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות. במידה ואינכם בבית, ניתן לאשר לשליח השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל ובמקרה זה בייביזון לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך. מובהר כי התחייבות בייביזון לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי בייביזון ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו. בייביזון לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לבייביזון מראש, תנקוט בייביזון במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי בייביזון, בתיאום עם המשתמש (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), בכפוף לתשלום בסך 20 ₪. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, בייביזון תיצור קשר עם הלקוח ותוודא מולו האם ברצונו לבטל את העסקה במלואה ו/או רק את הפריט החסר, במידה והלקוח יבחר לבטל את כל העסקה, הוא לא יחוייב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, בייביזון לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לאתר ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

6.אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה

6.1 בעת ביצוע הזמנת המוצרים, יספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “פרטי התשלום”). 6.2 התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד, אמריקן אקספרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת. 6.3 הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום. 6.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והגולש/הרוכש/המזמין הוא אינו בעל הכרטיס, מתחייב הגולש, כי קיבל רשות והסכמה מלאים בלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיסו ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין. 6.5 “כרטיס אשראי” – כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 6.6 הגולש מצהיר, כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר. 6.7 הגולש מצהיר, כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תשובות חוקית אחרת. 6.8 המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום ובעליו. 6.9 המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר. 6.10 רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך. 6.11 סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני, ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה, אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה. 6.12 ככל והעסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, הנהלת האתר רשאית לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתמצא לנכון. זמני האספקה ומחירי המוצרים משתנים מיעד ליעד ומפעם לפעם.

7.בעלות בקניין הרוחני

7.1 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה. 7.2 כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. 7.3 ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

8.רישיון שימוש מוגבל

8.1 בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר. 8.2 כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה. 8.3 ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה. 8.4 הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו. 8.5 האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע. 8.6 האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק. 8.7 חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

9.מדיניות פרטיות

9.1 מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 9.2 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין בשליחת דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה בכתב ל”בייביזון” ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה. 9.3 האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין. 9.4 בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד’) וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד). 9.5 האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות: 9.5.1 אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש. 9.5.2 שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים. 9.5.3 טיפול במחלוקות. 9.5.4 טיפול בבעיות טכניות. 9.5.5 שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. 9.5.6 פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו. 9.5.7 כל פעולה אחרת המותרת לאתר לפי כל דין. 9.6 הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין. 9.7 בחירה בכפתור “צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו’) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. 9.8 האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

10. Cookies

10.1 האתר משתמש ב”עוגיות” Cookies ) ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 10.2 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 10.3 בייביזון מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של “בייביזון”.

11. עדכון תנאי ההתקשרות

11.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש. 11.2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

12. מקום השיפוט

12.1 הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז הצפון בלבד.

13.הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

13.1 כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא”ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם. 13.2 המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המזמין תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו. 13.3 דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המוצרים.

הוספת את המוצר לעגלת הקניות שלך

שימי לב ❤️, המשלוח חינם בקניה מעל 299₪